Menu Close

आरोग्य पत्रिका

महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका

महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका हे गेल्या २० वर्षांपासून, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात नावाजलेले मासिक आहे. हे मासिक सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याव्दारे प्रकाशित केले जाते. (नोंदणीकृत क्रमांक – No.MAHMAR/2000/1736). आरोग्य शिक्षण, सामाजिक बदल व वर्तवणूक बदल संप्रेषण,  राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व विविध योजनांची माहिती, तळागाळातील आरोग्य कर्मचा-यांपर्यंत पोहचवणे, ही या मासिकाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सार्वजनिक आरोग्याच्या विविध विषयांवर जसे कि, रोग व त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाय योजना, आरोग्य योजना, सार्वजनिक आरोग्य व वर्तवणूक बदल संप्रेषण, आरोग्याच्या शिक्षण पद्धती, आरोग्य कर्मचा-यांच्या यशोगाथा इ. पैलूंवर लेखमालिकांव्दारे प्रकाश टाकला जातो. आरोग्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक स्वच्छता, पोषाहार, एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस), सुरक्षा तसेच आरोग्याशी संबंधित आंतरविभागीय विषयांवरच्या लेखांचाही यात समावेश असतो. लेखमालिकांचे लेखन, डॉक्टर्स, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आरोग्य सेवक/सेविका तसेच आरोग्य कर्मचारी यांच्याव्दारे केले जाते. याचबरोबर वैद्यकीय महाविदयालयातील त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ, तसेच विद्यापीठ व संशोधन क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांचाही यात सहभाग असतो. 

महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका २०२2

जानेवारी २०२३
नोव्हेंबर – २०२२
ऑक्टोबर – २०२२
ऑगस्ट – सप्टेंबर २०२२
जुलै २०२२
जून २०२२
मे २०२२
एप्रिल २०२२
मार्च २०२२
फेब्रुवारी २०२२
जानेवारी २०२२

महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका २०२१

डिसेंबर २०२१
नोव्हेंबर २०२१
ऑक्टोबर २०२१
सप्टेंबर २०२१


ऑगस्ट २०२१

जुलै २०२१
जून २०२१ जून २०२१
मे २०२१ मे २०२१
एप्रिल २०२१ एप्रिल २०२१
मार्च २०२१
फेब्रुवारी २०२१ फेब्रुवारी २०२१
जानेवारी २०२१ जानेवारी २०२१

महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका 2020

जानेवारी २०२०
फेब्रुवारी २०२०
मार्च २०२०
एप्रिल २०२०
मे २०२०
जून २०२०
जुलै २०२०


सप्टेंबर २०२०


ऑक्टोबर २०२०


नोव्हेंबर २०२०


डिसेंबर २०२०

महाराष्ट्र आरोग्य पत्रिका २०१९

जानेवारी २०१९
फेब्रुवारी २०१९
मार्च  २०१९
एप्रिल २०१९
मे २०१९
जून २०१९
जुलै २०१९
ऑगस्ट २०१९
सप्टेंबर २०१९
ऑक्टोबर २०१९
नोव्हेंबर २०१९
डिसेंबर २०१९